نمایش 1–24 از 48 نتیجه

بانکه اکسیس سایز پنج

کد کالا                    20161 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    14 سانتیمتر حجم                     500 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02181

بانکه اکسیس سایز چهار

کد کالا                    20160 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    18 سانتیمتر حجم                     700 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02712

بانکه اکسیس سایز دو

کد کالا                    20158 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    26.5 سانتیمتر حجم                     1200 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03599

بانکه اکسیس سایز سه

کد کالا                    20159 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    22 سانتیمتر حجم                     900 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03111

بانکه اکسیس سایز یک

کد کالا                    20157 طول                       9 سانتیمتر عرض                     9 سانتیمتر ارتفاع                    31 سانتیمتر حجم                     1400 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.04087

بانکه ایفل سایز چهار

کد کالا                    20013 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    13 سانتیمتر حجم                     820 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02181

بانکه ایفل سایز دو

کد کالا                    20011 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    19.5 سانتیمتر حجم                     1380 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03340

بانکه ایفل سایز سه

کد کالا                    20012 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    16 سانتیمتر حجم                     1100 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02808

بانکه ایفل سایز یک

کد کالا                    20010 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    22.5 سانتیمتر حجم                     1560 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03871

بانکه بیضی چفتی سایز پنچ

کد کالا                    20123 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    12 سانتیمتر حجم                     600 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد سی بی ام             0.02298

بانکه بیضی چفتی سایز چهار

کد کالا                    20072 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    15 سانتیمتر حجم                     900 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03264

بانکه بیضی چفتی سایز دو

کد کالا                    20070 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    20.8 سانتیمتر حجم                     1600 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.04338

بانکه بیضی چفتی سایز سه

کد کالا                    20071 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    18 سانتیمتر حجم                     1200 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03648

بانکه بیضی چفتی سایز یک

کد کالا                    20069 طول                       10.5 سانتیمتر عرض                     12.5 سانتیمتر ارتفاع                    23.5 سانتیمتر حجم                     1820 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.04871

بانکه شطرنجی سایز پنج

کد کالا                    20116 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    10.9 سانتیمتر حجم                     660 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.01878

بانکه شطرنجی سایز چهار

کد کالا                    20029 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    13.9 سانتیمتر حجم                     1000 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.02448

بانکه شطرنجی سایز دو

کد کالا                    20027 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    19.5 سانتیمتر حجم                     1560 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03465

بانکه شطرنجی سایز سه

کد کالا                    20028 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    16.5 سانتیمتر حجم                     1250 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03053

بانکه شطرنجی سایز یک

کد کالا                    20026 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    22 سانتیمتر حجم                     1860 سی سی تعداد در کارتن         12 عدد

سی بی ام             0.03960

بانکه ماکارانی ایفل

کد کالا                    50001 طول                       11 سانتیمتر عرض                     11 سانتیمتر ارتفاع                    29 سانتیمتر حجم                     2000 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05143

بانکه ماکارانی شطرنجی

کد کالا                    50004 طول                       10.8 سانتیمتر عرض                     10.8 سانتیمتر ارتفاع                    29 سانتیمتر حجم                     2500 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05522

بانکه ماکارانی نسترن

کد کالا                    50005 طول                       11.8 سانتیمتر عرض                     11.8 سانتیمتر ارتفاع                    28.5 سانتیمتر حجم                     1800 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.05175

بانکه مونتینی درب پلاستیک سایز چهار

کد کالا                    20250 طول                       13 سانتیمتر عرض                     13 سانتیمتر ارتفاع                    13.5 سانتیمتر حجم                     700 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.02708

بانکه مونتینی درب پلاستیک سایز دو

کد کالا                    20248 طول                       13 سانتیمتر عرض                     13 سانتیمتر ارتفاع                    19.5 سانتیمتر حجم                     1200 سی سی تعداد در کارتن       12 عدد

سی بی ام          0.03909